Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
นายเจริญ โพธิ์ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
Responsive image
Responsive image
นางสาวกนกอร อินทโก
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลังอำนวยการ ระดับต้น)
Responsive image
นางวิไร พ่วงสอาด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังอำนวยการ ระดับต้น)
Responsive image
นางพวงผกา พาตินธุ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลังอำนวยการ ระดับต้น)
Responsive image
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
นางสาววราพร ปิ่นน้อย
นักวิชาการพัสดุ ระดับ ชำนาญการ
Responsive image
นางอรุณศรี งามอารมย์
เจ้าพนักงานการคลัง ระดับ ชำนาญงาน
Responsive image
Responsive image
นางสาวนพมาศ แย้มโสพิศ
นักวิชาการพัสดุ ระดับ ชำนาญการ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวศิริกาญจน์ สินสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน
Responsive image
นางณุกานดา พัฒน์ใหญ่ยิ่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ

สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th