Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

     โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านธิ ปัจจุบันโครงสร้างและอัตรากำลังของเทศบาลตำบลบ้านธิเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2548-2550 ) โดยจำแนกส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็น 7 กอง มีรายละเอียดดังนี้

ปลัด เทศบาล
     1. งานรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในเทศบาล ตำบล
     2. งานบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
     3. งานกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลตำบล


1. สำนักปลัด
     1.1 งานบริหารทั่วไป
     1.2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
     1.3 งานจัดทำงบประมาณ
     1.4 งานกฎหมายและคดี
     1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     1.6 งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     1.7 งานตรวจสอบภายใน
     1.8 งานประชาสัมพันธ์
     1.9 งานทะเบียนราษฎร


2. กองคลัง
     2.1 งานการเงิน
     2.2 งานบัญชี
     2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
     2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ


3. กองช่าง
     3.1 งานก่อสร้าง
     3.2 งานประสานสาธารณูปโภค
     3.3 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
     3.4 งานผังเมือง


4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     4.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
     4.2 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
     4.3 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดและควบคุมโรค


5. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.2 งานกิจการโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     5.3 งานบริหารงานการศึกษาและงานการศึกษา
     5.4 งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
     5.5 งานส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและการออกกำลังกาย


6. กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
     6.1 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
     6.2 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
     6.3 งานสังคมสงเคราะห์
     6.4 งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต


7. กองส่งเสริมการเกษตร
     7.1 งานส่งเสริมการเกษตร
     7.2 งานส่งเสริมปศุสัตว์


สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th