Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

~~แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร มีรายละเอียด ดังนี้
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       แนวทางการพัฒนา
   แนวทางที่ 1 แนวทางการคมนาคมและการขนส่ง
   แนวทางที่ 2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
   แนวทางที่ 3 แนวทางการผังเมืองและควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
   แนวทางที่ 1 แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
   แนวทางที่ 2 แนวทางสวัสดิการสังคม 
   แนวทางที่ 3 แนวทางการศึกษา 
   แนวทางที่ 4 แนวทางการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบ
   แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย
แนวทางที่ 2 แนวทางการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
แนวทางที่ 3 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเที่ยว
   แนวทางการพัฒนา
   แนวทางที่ 1 แนวทางการส่งเสริมการลงทุน
   แนวทางที่ 2 แนวทางการส่งเสริมการเกษตร
   แนวทางที่ 3 แนวทางการพาณิชยกรรม
   แนวทางที่ 4 แนวทางด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
   แนวทางการพัฒนา
   แนวทางที่ 1 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แนวทางการพัฒนา
   แนวทางที่ 1 แนวทางการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
   แนวทางที่ 2 แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี
และรักษาอัตลักษณ์
   แนวทางที่ 3 แนวทางการอนุรักษ์ทำนุบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
   แนวทางการพัฒนา
   แนวทางที่ 1 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   แนวทางที่ 2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
   แนวทางที่ 3 แนวทางการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
       แนวทางที่ 1 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว   

สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th