Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร 

"ปากน้ำชุมพรเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน  อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม"


พันธกิจหลักการพัฒนา
     - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของ
ประชาชน
     - ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
     - ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยการฝึกอบรมอาชีพ สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ในการประกอบอาชีพ
     - ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th