Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลชุมชนในตำบลปากน้ำชุมพร

จำนวนชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 10 ชุมชน ดังนี้
 
 ชุมชนที่ 1

 ชุมชนชายทะเล

 นายไกรรงค์ คงพิรัตน์
 ประธานชุมชนชายทะเล
 ชุมชนที่ 2

 ชุมชนพานิชสัมพันธ์

 นายสุพจน์ ตุลปันโต
 ประธานชุมชนพานิชสัมพันธ์
 ชุมชนที่ 3

 ชุมชนเทพนิมิตร

 นายวุธ ปานพุ่มเรียง
 ประธานชุมชนเทพนิมิตร
 ชุมชนที่ 4

 ชุมชนพรพินิจ

 นายทรงศักดิ์ ภิรมย์พานิช
 ประธานชุมชนพรพินิจ
 ชุมชนที่ 5

 ชุมชนสุขสันต์

 นางรัตนา คงเจริญ
 ประธานชุมชนสุขสันต์
 ชุมชนที่ 6

 ชุมชนจัดสรร

 นางสุนันท์ เล็กเจริญ
 ประธานชุมชนจัดสรร
 ชุมชนที่ 7

 ชุมชนหัวถนน

 นางยุพิน ขาวสอาด
 ประธานชุมชนหัวถนน
 ชุมชนที่ 8

 ชุมชนดอน 1

 นายพงษ์ชัย แต้พานิช
 ประธานชุมชนดอน 1
 ชุมชนที่ 9

 ชุมชนดอน 2

 นางกาญจนา ทูนยอดพันธ์
 ประธานชุมชนดอน 2
 ชุมชนที่ 10

 ชุมชนดอน 3

 นายสมพร มานะทำดี
 ประธานชุมชนดอน 3

 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
     เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร มีประชากรที่มีชื่อปรากฏตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤศจิกายน 52 จำนวน 6,628 คน แยกเป็นชาย 3,333 คน หญิง 3,295 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,339 คนแยกเป็นชาย 2,676 คน หญิง 2,663 คน ประชากรในวัยทำงานประมาณ 5,200 คน จำนวนครัวเรือน 2,970 ครัวเรือน
     นอกจากนี้ ยังมีประชากรแฝงซึ่งเป็นพวกแรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยที่เข้ามาประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
 
 
ชุมชน จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) จำนวนประชากร (คน)
  1. ชุมชนชายทะเล
  2. ชุมชนพานิชสัมพันธ์
  3. ชุมชนเทพนิมิตร
  4. ชุมชนพรพินิจ
  5. ชุมชนสุขสันต์
  6. ชุมชนจัดสรร
  7. ชุมชนหัวถนน
  8. ชุมชนดอน 1
  9. ชุมชนดอน 2
10. ชุมชนดอน 3
46
125
66
45
233
321
150
138
178
46
169
384
207
178
555
720
729
790
884
199

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด                                                    จำนวน       1  แห่ง
ศาลเจ้า                                              จำนวน       1  แห่ง 


การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                             จำนวน       1  แห่ง

สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐ                                 จำนวน       1  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ                                           จำนวน       1  แห่ง
สถานีดับเพลิง                                         จำนวน       1  แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th