Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กองทุนออมทรัพย์ฯ อ.เมือง จ.ชุมพร
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลชุมชนในตำบลปากน้ำชุมพร

จำนวนชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 10 ชุมชน ดังนี้
 
 ชุมชนที่ 1

 ชุมชนชายทะเล

 นายไกรรงค์ คงพิรัตน์
 ประธานชุมชนชายทะเล
 ชุมชนที่ 2

 ชุมชนพานิชสัมพันธ์

 นายสุพจน์ ตุลปันโต
 ประธานชุมชนพานิชสัมพันธ์
 ชุมชนที่ 3

 ชุมชนเทพนิมิตร

 นายวุธ ปานพุ่มเรียง
 ประธานชุมชนเทพนิมิตร
 ชุมชนที่ 4

 ชุมชนพรพินิจ

 นายทรงศักดิ์ ภิรมย์พานิช
 ประธานชุมชนพรพินิจ
 ชุมชนที่ 5

 ชุมชนสุขสันต์

 นางรัตนา คงเจริญ
 ประธานชุมชนสุขสันต์
 ชุมชนที่ 6

 ชุมชนจัดสรร

 นางสุนันท์ เล็กเจริญ
 ประธานชุมชนจัดสรร
 ชุมชนที่ 7

 ชุมชนหัวถนน

 นางยุพิน ขาวสอาด
 ประธานชุมชนหัวถนน
 ชุมชนที่ 8

 ชุมชนดอน 1

 นายพงษ์ชัย แต้พานิช
 ประธานชุมชนดอน 1
 ชุมชนที่ 9

 ชุมชนดอน 2

 นางกาญจนา ทูนยอดพันธ์
 ประธานชุมชนดอน 2
 ชุมชนที่ 10

 ชุมชนดอน 3

 นายสมพร มานะทำดี
 ประธานชุมชนดอน 3

 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
     เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร มีประชากรที่มีชื่อปรากฏตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤศจิกายน 52 จำนวน 6,628 คน แยกเป็นชาย 3,333 คน หญิง 3,295 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,339 คนแยกเป็นชาย 2,676 คน หญิง 2,663 คน ประชากรในวัยทำงานประมาณ 5,200 คน จำนวนครัวเรือน 2,970 ครัวเรือน
     นอกจากนี้ ยังมีประชากรแฝงซึ่งเป็นพวกแรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยที่เข้ามาประกอบอาชีพในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
 
 
ชุมชน จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) จำนวนประชากร (คน)
  1. ชุมชนชายทะเล
  2. ชุมชนพานิชสัมพันธ์
  3. ชุมชนเทพนิมิตร
  4. ชุมชนพรพินิจ
  5. ชุมชนสุขสันต์
  6. ชุมชนจัดสรร
  7. ชุมชนหัวถนน
  8. ชุมชนดอน 1
  9. ชุมชนดอน 2
10. ชุมชนดอน 3
46
125
66
45
233
321
150
138
178
46
169
384
207
178
555
720
729
790
884
199

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด                                                    จำนวน       1  แห่ง
ศาลเจ้า                                              จำนวน       1  แห่ง 


การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                             จำนวน       1  แห่ง

สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐ                                 จำนวน       1  แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ                                           จำนวน       1  แห่ง
สถานีดับเพลิง                                         จำนวน       1  แห่ง


สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

เทศบาลปากน้ำชุมพร ถ.ชลธีทวารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร 86120
โทรศัพท์ : 0-7752-2008, แฟกซ์ : 0-7752-2235 ต่อ 27  E-mail : admin@paknumchumphon.go.th
Powered By 
paknumchumphon.go.th