:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ระดับต้น
นางสาวราตรี บุญทรหาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร 098-7147712
นางสาวศรีสุดา อบเทียน
พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ปฏิบัติการ
โทร 089-4750632
นางเตือนใจ จันทร์ทัพ
พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการ
โทร 081-9798617
นายปรารภ เผือกอินนุ้ย
คนงานประจำรถขยะ
โทร 062-5238920