:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
.
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ระดับต้น
นางสาวราตรี บุญทรหาญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร 077-522008 ต่อ 17
นางเตือนใจ จันทร์ทัพ
พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ
โทร 077-553390
นายปรารภ เผือกอินนุ้ย
คนงานประจำรถขยะ
โทร 077-522008 ต่อ18
นางสาวมนัสวี วิชัยดิษฐ
พนักงานจ้า่งทั่วไป
077-522008 ต่อ 15
นางสุภาภรณ์ ด้วงทอง
แม่บ้าน
077-553390