:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
สำนักปลัด
จ่าสิบเอกศิริชัย กิตติสุบรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ระดับ กลาง
โทร 081-7373213
นายกันตินันท์ จิตเลขา
รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ระดับ ต้น
โทร 090-9241464
นางสุพรพรรณ พรหมบุญแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ ต้น
โทร 089-1964013
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง พิมพ์ผกา สุขวิสูตร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร 083-5659773
นางจันทร์จิรา เพ็งคล้าย
หัวหน้าฝ่ายธุรการและปกครอง ระดับ ต้น
โทร 081-9431905
นายณัฐธัญ พิชิตรณชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ
โทร 064-3596264
นางอติพร หลีกภัย
นักจัดการบริหารงานทะเบียนและบัตร ระดับ ชำนาญการ
โทร 095-2746694
นางอรุณรัตน์ ศุทธิวิโรจน์
เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ ชำนาญงาน
โทร 092-2767926
นางสาวอรทัย รัตนพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ
โทร 093-7213517
นางอารยา พิมลศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
โทร 093-7213517
นางวิภารัตน์ ภู่ขันเงิน
นักจัดการงานทั่วไป
โทร 088-9654616
นายประสิทธิ์ พวงเกษม
พนักงานขับรถดับเพลิง
โทร 083-5500146