:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
หัวหน้าส่วนราชการ
จ.ส.อ.ศิริชัย กิตติสุบรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร 081-7373213
นายเจริญ โพธิ์ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง (บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร 077-522008 ต่อ 13
นายบรรจง ด้วงสังข์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โทร 077-522008 ต่อ 20
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งคล้าย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ ระดับ ต้น รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด