:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
ข้อมูลผู้บริหาร
นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพร
โทร 089-8662990
นายอุดมศักดิ์ วิญญูตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
โทร 081-7974503
นางสำราญ แดงแสงเทียน
รองนายกเทศมนตรี
โทร 092-9649959
นายรณสิธ ถนอมรักษ์
เลขานุุการนายกเทศมนตรี
โทร 081-9580198
นายเฉลิมชัย เงาศิริ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 081-9795052
จ.ส.อ.ศิริชัย กิตติสุบรรณ
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร (บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร 081-7373213
- ว่าง -
รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
-