:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
กองช่าง
นายบรรจง ด้วงสังข์
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
นายสุทน เทียบทรง
นายช่างโยธา ระดับ อาวุโส
โทร 081-9586542
นางจตุพร โอภาโส
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ
โทร 084-5073685
นายกิตติพัฒน์ สรรเสริญ
นายช่างโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน
โทร 091-8232338
นายสานนท์ ทองไตรภพ
นายช่างโยธา ระดับ ชำนาญงาน
โทร 081-7288631