:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
กองการศึกษา
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งคล้าย
หัวหน้าฝ่ายธุรการและปกครอง รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
.
นางสาวนวรัตน์ นาวีวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน
.
นางศุภมาศ งามสกุลเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
.
นางสาวบุษรา รักขันโท
ผู้ดูแลเด็ก
.
นางสาววนิดา ทวีปัญญาทรัพย์
ผู้ดูแลเด็ก
.