:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
กองคลัง
นายเจริญ โพธิ์ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-7295099
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
(นักบริหารงานคลัง อำนวยการ ระดับต้น)
นางวิไร พ่วงสอาด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานคลังอำนวยการ ระดับต้น)
โทร 077-522008 ต่อ 13
นางพวงผกา พาตินธุ
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
(นักบริหารงานคลัง อำนวยการ ระดับต้น)
โทร 077-522008 ต่อ 13
-ว่าง-
นักวิชการพัสดุ ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ
นางสาววราพร ปิ่นน้อย
นักวิชาการพัสดุ ระดับ ชำนาญการ
โทร 077-522008 ต่อ 13
นางอรุณศรี งามอารมย์
เจ้าพนักงานการคลัง ระดับ ชำนาญงาน
โทร 077-522008 ต่อ 13
นางสาววรมน เสขะพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ปฏิบัติการ
โทร 077-522008 ต่อ 13
นางสาวศิริกาญจน์ สินสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญงาน
โทร 077-522008 ต่อ 13
นางณุกานดา พัฒน์ใหญ่ยิ่ง
นักจัดการงานทั่วไป ระดับ ชำนาญการ
โทร 077-522008 ต่อ 13