:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพจน์ กุลสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
โทร 086-9501294
นางนิธิมา เจริญเดช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร
โทร 089-5891290
นางวราภรณ์ ตั้งพานิช
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 089-9718677
นายทรงศักดิ์ ภิรมย์พานิช
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 087-3265714
ร.ต. สมศักดิ์ พงษ์สายสินธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 083-1723367
นายมานะ อุดมศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 087-2774838
นายพงษ์ศักดิ์ พรสินธุชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 097-9829309
นางสาวสุวัจฉรัตน์ สมศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 065-2375018
นายภัทรพงศ์ ทรรปณะวิภาส
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 089-9891105
นางลักษณา ชลธาร
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 081-5362737
นางสุกัญญา พุทธแดง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 094-3151295
นางจินตนา เงาศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 081-5351082