:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ      
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
                   ด้านกายภาพ
                             1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ)
                             เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ตั้งอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา ติดกับอ่าวไทย ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร  14  กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 0.81 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 (บางส่วน) และหมู่ที่ ของตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  อ่าวไทย, ตำบลท่ายาง
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อ่าวไทย
                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  อบต.ปากน้ำ,เทศบาลตำบลท่ายาง
                   ทิศใต้             ติดต่อกับ  อบต.ปากน้ำ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ตั้งอยู่สองริมฝั่งแม่น้ำท่าตะเภา ติดกับอ่าวไทย ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร 14 กิโลเมตร มีพื้นที่ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 และบางส่วนของหมู่ที่ 7 ของตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
เนื้อที่  มีเนื้อที่ทั้งหมด 0.81 ตารางกิโลเมตร 
                              2) ลักษณะภูมิประเทศ
                             เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เป็นที่ราบริมฝั่งปากแม่น้ำที่เชื่อมติดต่อกับทะเลซึ่งมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สันดอน แม่น้ำล้อมรอบ เมื่อน้ำขึ้นสูงน้ำจะท่วมถึง
                             3) ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เหมือนกับพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยทั่วไป คือมีเฉพาะฤดูร้อน และฤดูฝนมีฝนตกชุกตลอดปี
                             4) ลักษณะของดิน
                             ลักษณะของดิน บริเวณชายฝั่งเป็นดินปนทราย ส่วนบริเวณแม่น้ำเป็นดินเลนหรือโคลน ลักษณะชั้นพื้นดินเป็นดินดอนตะกอนทับถม