:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

16 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และขณะนี้ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งมีผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อันเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณผู้สูงอายุมากขึ้น และมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น ในขณะที่จานวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคคลให้มีความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นของการเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อให้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็น ผาสุก และนำไปขยายผลในชุมชน เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมสู่วันผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
ที่มาข้อมูล : กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร