:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: เรื่องการเรียนภาษามือเบื้องต้นเพื่อสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน

25 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนภาษามือเบื้องต้นเพื่อสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน
ภาษามือเป็นภาษาที่ใช้สำหรับคนพิการทางด้านการได้ยินเป็นการใช้เพื่อบ่งบอกถึงความต้องการสื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินให้เข้าใจว่าต้องการสื่อสารอะไรกับพวกเขาโดยภาษามือที่แสดงออกมาก็จะเป็นการสื่อภาษาเฉพาะตัวที่ผู้พิการทางการได้ยินจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรโดยอาศัยการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อประกอบการสื่อสารแต่อย่างไรก็ตามการใช้ภาษามือนั้นไม่ใช่ภาษาสากลที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกประเทศเนื่องจากการใช้ภาษามือจะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของภาษาในประเทศหรือท้องถิ่นนั้น ๆ และเพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้ภาษามือของไทยที่ใช้สำหรับการสื่อสารถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การชื่นชม หรือการแสดงความรู้สึก เป็นต้น ดังนั้นภาษามือจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญสำหรับการสื่อสารกับคนพิการทางด้านการได้ยินเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้พวกเขาได้รับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำจึงได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับภาษามือเบื้องต้นจำนวน 20 ท่า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประกอบการสื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยินดังต่อไปนี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร