:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมลงพื้นที่กับ นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

30 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 30 มิถุนายน   2565    นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรมอบหมายให้นางสำราญ แดงแสงเทียน รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำชุมพรพร้อมกับ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมลงพื้นที่กับ นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  ในการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ “มอบเงินเยียวยา ช่วยเหลือประชาชน  ตามกลุ่มเปราะบางประเภท (ผู้ป่วยติดเตียง) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” สืบเนื่องจากผลกระทบจากความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปาะบางประเภท (ผู้ป่วยติดเตียง) ทั้งหมด 7 ราย ในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร