:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุดีเด่นระดับอำเภอเมืองชุมพร ประจำปี 2565

9 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 9 มิถุนายน 2565
นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร  มอบหมายให้  นางสำราญ  แดงแสงเทียน  รองนายกเทศมนตรีฯและเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรองรับสังคมสูงวัย ประจำปี 2565  จัดโดยสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดชุมพรร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร  ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ซึ่งในครั้งนี้สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดชุมพรได้มอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นระดับอำเภอเมืองชุมพร  ประจำปี 2565 ให้กับ“นางสุนันทา พุทธเกิด”   ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร   
ดังนั้น สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรขอแสดงความยินดีกับ “นางสุนันทา พุทธเกิด”
ประธานชมรมผู้สูงอายุ ทต.ปากน้ำชุมพรที่ได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นระดับอำเภอเมืองชุมพร ประจำปี 2565


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร