:
เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 0-7752-2008 โทรสาร : 0-7752-2235

ชื่อ: จัดกิจกรรม รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเก็บขยะบริเวณชายฝั่งทะเลปากน้ำชุมพร

11 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่  11  พฤษภาคม  2565   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร จัดกิจกรรม รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมเก็บขยะบริเวณชายฝั่งทะเลปากน้ำชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาของขยะในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ทำให้ เกิดความรู้สึก รัก หวงแหน และอยากจะดูแลรักษาธรรมชาติในท้องทะเลของบ้านเกิดตนเอง พร้อมสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร  โดยได้รับเกียรติจาก          นายอธิวัส ทรรปณะวิภาส  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและให้โอวาทกับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร   กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร